| Λεξικό| Καρδιακή ανεπάρκεια | Αιφνίδιος θάνατος | Συγκοπή |

    

• Συμπτώματα καρδιακών παθήσεων
• Στεφανιαία νόσος

•

Υπέρταση

•

Υπερλιπιδαιμία
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Βαλβιδοπάθειες
• Μυοκαρδιοπάθειες
• Συγκοπή-Λιποθυμία
• Αγγειακά επεισόδια

•

Σακχαρώδης διαβήτης

•

Αρρυθμίες

•

Παχυσαρκία
• Όγκοι της καρδιάς
• ’λλες καρδιακές παθήσεις

 

 

 

 

Φυσήματα

Καρδιά και σεξ

Καρδιακές συσκευές

Ενδοκαρδίτις

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Καρδιά και άθληση

Καρδιά και κύηση

Καρδιά και πνεύμονες

Καρδιά και νεφροί

Καρδιά και θυρεοειδής

    

Το έμφραγμα της καρδιάς χτυπά πιο συχνά τους ασθενέστερους οικονομικά

Περισσότερα...

   

Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση ή καρδιακός επανασυγχρονισμός

Στη υγιή καρδιά οι κοιλίες συστέλλονται ταυτόχρονα και σε συγχρονισμό με τους κόλπους. Σε αρκετούς ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, δημιουργούνται προβλήματα από καθυστερημένη διέγερση της αριστεράς κοιλίας σε σχέση με τη δεξιά κοιλία. Επιπλέον, τα διάφορα τμήματα της αριστεράς κοιλίας δεν συσπώνται ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, η καρδιά δεν συστέλλεται με έναν ενοποιημένο τρόπο. Αυτό καλείται καρδιακός δυσυγχρονισμός. Έτσι η καρδιά έχει λιγότερο χρόνο να γεμίσει με αίμα και δεν είναι ικανή να εξωθήσει  ικανή ποσότητα. Όταν αυτό συμβαίνει, τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας επιδεινώνονται.

Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση ή καρδιακός επανασυγχρονισμός, έχει σκοπό με μικρές ηλεκτρικές ωθήσεις στο καρδιακό μυ να συστέλλονται και η αριστερά και η δεξιά κοιλία ταυτόχρονα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η καρδιά να είναι σε θέση να συστέλλεται πιο αποτελεσματικά και να εξωθεί μεγαλύτερη ποσότητα αίματος. Αυτό, μαζί με τη φαρμακευτική θεραπεία, βοηθά να βελτιωθούν τα συμπτώματα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Περισσότερα...

CIALIS

Τι είναι το CIALIS;

Το CIALIS είναι φάρ΅ακο που περιέχει τη δραστική ουσία ταδαλαφίλη. ∆ιατίθεται σε δισκία (2,5, 5, 10 και 20 mg).

Σε ποιες περιπτώσεις χρησι΅οποιείται το CIALIS;

Το CIALIS χρησι΅οποιείται για τη θεραπεία ανδρών που αντι΅ετωπίζουν προβλή΅ατα στυτικής δυσλειτουργίας (ορισ΅ένες φορές αποκαλείται ανικανότητα), όταν δεν ΅πορούν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν επαρκή στύση στο πέος, για ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα. Για να φέρει αποτέλεσ΅α το CIALIS, πρέπει να υπάρχει σεξουαλική διέγερση. Το φάρ΅ακο χορηγείται ΅όνο ΅ε ιατρική συνταγή.

Πώς χρησι΅οποιείται το CIALIS;

Η συνιστώ΅ενη δόση του CIALIS είναι 10 mg, η οποία λα΅βάνεται ΅ε ή χωρίς τροφή, όταν ο ασθενής το επιθυ΅εί, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η δόση ΅πορεί να αυξηθεί στα 20 mg για τους άνδρες που δεν ανταποκρίνονται στη δόση των 10 mg. Η ΅έγιστη συνιστώ΅ενη συχνότητα λήψης του φαρ΅άκου είναι ΅ία φορά την η΅έρα, ωστόσο, η συνεχής καθη΅ερινή λήψη του CIALIS σε δόση των 10 ή 20 mg δεν συνιστάται.

Το CIALIS ΅πορεί να λα΅βάνεται ΅ία φορά την η΅έρα από τους άνδρες που σκοπεύουν να κάνουν συχνή χρήση του σκευάσ΅ατος (δύο φορές την εβδο΅άδα ή και συχνότερη), βάσει της κρίσης του ιατρού. Η δόση έχει οριστεί στα 5 mg ΅ία φορά η΅ερησίως, άλλα ΅πορεί να ΅ειωθεί στα 2,5 mg ΅ία φορά η΅ερησίως ανάλογα ΅ε το πόσο καλά γίνεται ανεκτό το σκεύασ΅α. Το φάρ΅ακο πρέπει να λα΅βάνεται περίπου την ίδια ώρα κάθε η΅έρα και η καταλληλότητα της η΅ερήσιας δοσολογίας πρέπει να επανεκτι΅άται τακτικά.

Οι ασθενείς που αντι΅ετωπίζουν σοβαρά προβλή΅ατα στο ήπαρ ή τους νεφρούς τους δεν πρέπει να λα΅βάνουν περισσότερα από 10 mg σε ΅ία δόση. Η χορήγηση του φαρ΅άκου ΅ία φορά η΅ερησίως δεν συνιστάται στην περίπτωση ασθενών που αντι΅ετωπίζουν σοβαρά προβλή΅ατα ΅ε τους νεφρούς τους και πρέπει να συνταγογραφείται σε ασθενείς που αντι΅ετωπίζουν σοβαρά προβλή΅ατα στο ήπαρ κατόπιν προσεκτικής εκτί΅ησης του οφέλους και των κινδύνων που συνεπάγεται η λήψη του.

Πώς δρα το CIALIS;

Η δραστική ουσία του CIALIS, η ταδαλαφίλη, ανήκει σε ΅ια ο΅άδα φαρ΅άκων που αποκαλούνται αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5). ∆ρα αναστέλλοντας το ένζυ΅ο της φωσφοδιεστεράσης, το οποίο συνήθως διασπά ΅ια ουσία γνωστή ως κυκλική ΅ονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP). Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής σεξουαλικής διέγερσης παράγεται στο πέος η cGMP, η οποία προκαλεί τη χαλάρωση του λείου ΅υϊκού ιστού του πέους (του corpora cavernosa),

επιτρέποντας την εισροή του αί΅ατος στο corpora, προκαλώντας την στύση. Αναστέλλοντας τη διάσπαση της cGMP, το CIALIS αποκαθιστά τη στυτική λειτουργία. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η σεξουαλική διέγερση.

Ποιες ΅ελέτες εκπονήθηκαν για το CIALIS; Το CIALIS, λα΅βανό΅ενο κατ’ επιθυ΅ία του ασθενή, ΅ελετήθηκε σε έξι κύριες ΅ελέτες στις οποίες συ΅΅ετείχαν 1.328 ασθενείς. Σε ΅ία από τις ΅ελέτες αυτές συ΅΅ετείχαν ΅όνο άνδρες ΅ε σακχαρώδη διαβήτη. Η λήψη του CIALIS ΅ία φορά την η΅έρα εξετάστηκε σε τρεις περαιτέρω ΅ελέτες οι οποίες διήρκεσαν από 12 έως 24 εβδο΅άδες και στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 853 ασθενείς. Σε όλες τις ΅ελέτες η αποτελεσ΅ατικότητα του CIALIS συγκρίθηκε ΅ε εκείνη εικονικού φαρ΅άκου (εικονική θεραπεία). Ο κύριος δείκτης ΅έτρησης της αποτελεσ΅ατικότητας ήταν η ικανότητα επίτευξης και διατήρησης της στύσης. Αυτό καταγράφηκε σε δύο ερωτη΅ατολόγια που συ΅πληρώθηκαν κατ’ οίκον.

Ποιο είναι το όφελος του CIALIS σύ΅φωνα ΅ε τις ΅ελέτες;

Το CIALIS αποδείχθηκε σε ση΅αντικό βαθ΅ό αποτελεσ΅ατικότερο από το εικονικό φάρ΅ακο σε όλες τις ΅ελέτες. Σε ένα από τα ερωτη΅ατολόγια ΅ε ΅έγιστη βαθ΅ολογία τους 30 βαθ΅ούς, οι ασθενείς που συγκέντρωσαν περίπου 15 βαθ΅ούς πριν από τη θεραπεία συγκέντρωσαν περίπου 22.6 ή 25 βαθ΅ούς κατόπιν της χορήγησης CIALIS 10 mg ή 20 mg, αντιστοίχως. Γενικά, στις ΅ελέτες που πραγ΅ατοποιήθηκαν σε γενικό πληθυσ΅ό, ποσοστό 81% των ασθενών που έλαβαν CIALIS «κατ’ επιθυ΅ία του» ανέφερε βελτίωση στη στυτική λειτουργία του σε σύγκριση ΅ε ποσοστό 35% των ασθενών που έλαβε εικονικό φάρ΅ακο.

Οι ασθενείς που έλαβαν CIALIS ΅ία φορά η΅ερησίως σε δόσεις των 2,5 ή 5 mg ανέφεραν επίσης βελτίωση στη στυτική τους λειτουργία σε σύγκριση ΅ε τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρ΅ακο.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται ΅ε το CIALIS;

Οι πιο συχνές ανεπιθύ΅ητες ενέργειες (που ε΅φανίζονται σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) είναι πονοκέφαλος και δυσπεψία. Ο πλήρης κατάλογος όλων των ανεπιθύ΅ητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ΅ε το CIALIS περιλα΅βάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Το CIALIS δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που ενδέχεται να παρουσιάσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) στην ταδαλαφίλη ή σε κάποιο από τα υπόλοιπα συστατικά του και για τους οποίους δεν συνιστάται η σεξουαλική δραστηριότητα (π.χ. άνδρες που πάσχουν από καρδιοπάθεια). ∆εν πρέπει επίσης να χορηγείται σε ασθενείς που σε κάποια χρονική στιγ΅ή παρουσίασαν απώλεια όρασης λόγω της ροής του αί΅ατος στο νεύρο του ΅ατιού (ΝΑΙΟΝ, ή ΅η αρτηριτιδική πρόσθια ισχαι΅ική οπτική νευροπάθεια). Το CIALIS δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα ΅ε νιτρικά (είδος φαρ΅άκου για τη θεραπεία της στηθάγχης). Ο ιατρός πρέπει να εκτι΅ήσει τους ενδεχό΅ενους κινδύνους, από τη σεξουαλική δραστηριότητα, σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο. Επειδή το CIALIS δεν έχει ΅ελετηθεί σε ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν καρδιακή προσβολή τους τελευταίους 3 ΅ήνες, εγκεφαλικό επεισόδιο τους τελευταίους 6 ΅ήνες, ε΅φανίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση ή καρδιακές διαταραχές (αρρυθ΅ίες), όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες ασθενών δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν.

     

Το Βήμα του Καρδιοπαθούς

 

Το Blog των καρδιοπαθειών

 

Περισσότερα...


Μάθε για την ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πληροφορίες για διατροφή 

και δίαιτες

Η υγιεινή διατροφή εξασφαλίζει γερή καρδιά και σώμα.

Διάβασε  για

 • Δίαιτες

 • Μεσογειακή

    διατροφή

 • Βιταμίνες,

     ιχνοστοιχεία

Περισσότερα.....


Go Shopping!

 

 

Προστάτεψε

μια ζωή 

Μπορείς...

 

 

   

 

| Home | Καρδιά | Εξετάσεις | Παθήσεις | Επείγοντα | Φάρμακα | Οδηγίες |

| Λεξικό των καρδιολογικών όρων |

| Υπέρταση | Έμφραγμα | Υψηλή χοληστερίνη | Αρρυθμίες |

 

Σοβαρή Υπενθύμιση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology Web Site έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε-ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το InCardiology προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό το InCardiology δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.

Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο InCardiology από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Το InCardiology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία στείλε e-mail.

Copyright © 1999-2010 InCardiology